Decyzja, od której odwołanie wniesiono po terminie jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że strona może skorzystać z odwołania od nieostatecznej decyzji organu podatkowego wydanej w I instancji. Strona może się odwołać, jeżeli na przykład nie zgadza się z rozstrzygnięciem organu podatkowego albo z samymi jego motywami. Właściwym do rozpatrzenia odwołania jest co do zasady organ podatkowy wyższego stopnia.

Odwołujący powinien spełnić kilka określonych wymogów określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno przede wszystkim zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Z treści odwołania powinno także wynikać, czy strona domaga się uchylenia zaskarżonej decyzji, czy też jej zmiany (jeśli tak, to należy podać zakres zmiany).

Odwołanie strona wnosi do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W sytuacji gdy organ odwoławczy w ramach czynności wstępnych stwierdzi, że terminowi do wniesienia odwołania uchybiono, wydaje ostateczne postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia odwołania. Istotne jest, że w ramach wypracowanego orzecznictwa sądowo-administracyjnego każde, nieznaczne nawet uchybienie terminowi do złożenia odwołania jest wiążące organ i niezależne od jego uznania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2003 roku, sygn. akt SA/Bk 271/2003).

W wyroku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie o sygn. akt II FSK 691/2012 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że unormowanie zawarte w Ordynacji podatkowej o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania ma deklaratoryjny charakter. Uprawniony organ stwierdza w nim (posiadającą znaczenie prawne) okoliczność faktyczną uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Podsumowując, decyzja, od której odwołanie nie zostało skutecznie prawnie wniesione, gdyż wniesiono je z przekroczeniem ustawowego terminu zaskarżenia, jest ostateczna i może stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego bez wydawania postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Orzeczenia:

  1. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2003 roku, sygn. akt SA/Bk 271/2003
  2. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2014 roku, sygn. akt II FSK 691/2012

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa