Zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy w 2018 roku

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których dochód w 2018 roku może przekroczyć ustawowy próg skali podatkowej (wynoszący 85.528 złotych), a rozliczające się na zasadach ogólnych, powinny rozważyć możliwość zmiany formy opodatkowania i skorzystanie z możliwości rozliczania się z podatku liniowego wynoszącego 19%.

W bieżącym roku zmiany można dokonać nie później niż do 22 stycznia. Zmiany formy opodatkowania można dokonać we wniosku CEIDG-1 (składanym osobiście lub elektronicznie). Złożenie elektronicznego wniosku wymaga posiadania konta na platformie ePUAP. Zmiany można dokonać również w urzędzie skarbowym, składając pisemne, sporządzone samodzielnie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (bądź wysyłając to oświadczenie listem poleconym).

Należy przy tym pamiętać, że wyboru podatku liniowego pozbawiony jest każdy przedsiębiorca, który współpracuje ze swoim byłym lub obecnym pracodawcą. W praktyce chodzi o osoby, które zakładają działalność gospodarczą w zasadzie jedynie pod jednego kontrahenta (ich pracodawcę), zmieniając tym samym etat na własną firmę.

Przedsiębiorca, który nie dokona zmiany formy opodatkowania do 22 stycznia 2018 roku następną możliwość zmiany będzie miał dopiero w następnym roku (tj. do dnia 21 stycznia 2019 roku).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika w praktyce

Jako ustawową zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, czyli in dubio pro tributario wpisano do Ordynacji podatkowej z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku, a więc niemal półtora roku temu. Zgodnie z art. 2a Ordynacji zasada ta wprowadza nakaz, aby: Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Wskazać należy, że teoretycznie zasada in dubio pro tributario na podstawie norm konstytucyjnych oraz ogólnych zasad prawa podatkowego obowiązywała już wcześniej jako jedna z reguł wykładni funkcjonalnej. I tak np. Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż: “zgodnie z wymogami konstytucyjnymi niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a w konsekwencji jeśli takie regulacje okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in dubio pro tributario należy opowiedzieć się za rozwiązaniem uwzględniającym interes podmiotu obowiązanego do świadczeń podatkowych” (postanowienie TK z dnia15 lipca 2013 roku).

Adresatem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika są organy podatkowe jako stosujące przepisy prawa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy jako podatnika wszystko to brzmi świetnie. Jak wygląda zatem praktyka? Z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż w całym 2016 roku wyżej wymieniona zasada została zastosowana w 41 przypadkach… Uznać więc należy, że na etapie postępowania podatkowego ma ona marginalne znaczenie, wszak administracja podatkowa nie ma wątpliwości co do stosowania prawa.

Orzeczenie:

 • postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia15 lipca 2013 roku, sygn. akt SK 69/13

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa

Przedsiębiorcy jako podatnicy podatku od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane (grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Organem podatkowym w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), biorąc oczywiście pod uwagę miejsce położenia danej nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w formie uchwały właściwa rada gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie pułapu określanego w obwieszczeniach przez Ministra Finansów:

 • w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni w 2014 roku (w 2015 roku będzie to 0,90 zł za 1 m2 powierzchni),
 • w przypadku zaś budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2014 roku (i odpowiednio 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2015 roku).

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciele
 • samoistni posiadacze
 • użytkownicy wieczyści
 • oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przykładowo oznacza to, że na przedsiębiorcy, będącym najemcą (czyli posiadaczem zależnym) obiektu budowlanego należącego do gminy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych co do zasady ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są natomiast obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości (i to bez wezwania) na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W orzecznictwie wyrażono pogląd, że posiadanie przez przedsiębiorcę budynku w budowie, który nie spełnia wymogów określonych ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oznacza, że: „budynek taki nie może być uznany za związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w znaczeniu przewidzianym w art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, gdyż przepis ten dotyczy budynków lub ich części już istniejących, wybudowanych” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2009 roku, I SA/Gl 563/2009).

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
 • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
 • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Orzecznictwo:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2009 roku, I SA/Gl 563/2009

Uruchomienie serwisu Portal Podatkowy

Ministerstwo Finansów uruchomiło w dniu dzisiejszym serwis Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, wspierającego podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Pod jednym adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znaleźć można wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Wedle założeń portal docelowo będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu.

Począwszy od dziś można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej informacje o zmianach w przepisach podatkowych oraz ich wykładnię, kalendarz z ważnymi terminami oraz kalkulatory. W tej części portalu umieszczone są także wszelkiego rodzaju formularze, zarówno te interaktywne do składania drogą elektroniczną, jak i tradycyjne do wydruku, a także instrukcje ich wypełniania – częścią portalu jest system e-Deklaracje (strona www.e-deklaracje.gov.pl). Tu podatnik może też poszukać danych kontaktowych jednostek administracji podatkowej i celnej. Portal Podatkowy oferuje również wyszukiwarki: organizacji pożytku publicznego, aktywność numerów VAT UE oraz interpretacji ogólnych i indywidualnych organów podatkowych.

Natomiast portal w części zalogowanej, która jest w przygotowaniu, będzie stanowił bezpośredni kanał komunikacji z organami podatkowymi, a konto podatnika umożliwi dostęp do własnych danych podatkowych. Rejestracja na portalu umożliwić ma nie tylko przesyłanie deklaracji z konta, ale także możliwość elektronicznego odbierania i składania pism kierowanych z i do organów podatkowych, przeglądania złożonych deklaracji oraz statusu prowadzonych spraw.

Portal wchodzi w skład serwisu Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.