Cesja praw a kwestia korekty faktury zaliczkowej

Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego co do zasady wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa. Celem i skutkiem takiego przelewu (cesji) jest przejście wierzytelności na nabywcę i utrata jej przez cedenta – zbywcę. Na skutek dokonania przelewu cedent przestaje być wierzycielem, a staje się nim cesjonariusz. Cesjonariusz nabywa wierzytelność dokładnie w takim zakresie i stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili dokonania przelewu. Zmienia się tylko osoba wierzyciela, czyli osoby uprawnionej do żądania spełnienia świadczenia W wyniku cesji w rozumieniu kodeksowym na nabywcę przechodzi ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Innymi słowy, stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy nie ulega zmianie, natomiast zmienia się osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela.

Zatem w sytuacji, gdy najpierw doszło do wystawienia faktury zaliczkowej, a następnie przeniesiono prawa i obowiązki na inny podmiot, nie trzeba dokonywać korekty faktury zaliczkowej. Zgodnie bowiem z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego: „Dostawca towarów i usług nie jest zobowiązany dokonywać korekty faktury wystawionej w związku z uiszczeniem zaliczki, w sytuacji gdy wyniku zawarcia umowy cesji zmienią się strony umowy po stronie wierzyciela, a zmianie nie ulegnie treść samego zobowiązania umownego” (wyrok z dnia 16 lipca 2014 roku, sygn. akt I FSK 1227/13).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Orzecznictwo:

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2014 roku, sygn. akt I FSK 1227/2013