Przedsiębiorcy jako podatnicy podatku od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane (grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Organem podatkowym w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), biorąc oczywiście pod uwagę miejsce położenia danej nieruchomości.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w formie uchwały właściwa rada gminy, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie pułapu określanego w obwieszczeniach przez Ministra Finansów:

  • w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni w 2014 roku (w 2015 roku będzie to 0,90 zł za 1 m2 powierzchni),
  • w przypadku zaś budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2014 roku (i odpowiednio 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej w 2015 roku).

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

  • właściciele
  • samoistni posiadacze
  • użytkownicy wieczyści
  • oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przykładowo oznacza to, że na przedsiębiorcy, będącym najemcą (czyli posiadaczem zależnym) obiektu budowlanego należącego do gminy ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych co do zasady ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są natomiast obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości (i to bez wezwania) na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

W orzecznictwie wyrażono pogląd, że posiadanie przez przedsiębiorcę budynku w budowie, który nie spełnia wymogów określonych ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oznacza, że: „budynek taki nie może być uznany za związany z prowadzoną działalnością gospodarczą w znaczeniu przewidzianym w art. 1a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, gdyż przepis ten dotyczy budynków lub ich części już istniejących, wybudowanych” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2009 roku, I SA/Gl 563/2009).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
  • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
  • obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Orzecznictwo:

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2009 roku, I SA/Gl 563/2009